Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser...

ORDREBEKRÆFTELSER
Hvis ordrebekræftelsen afviger fra salgs- og leveringsbetingelserne, er det ordrebekræftelsen der gælder.

Der tages forbehold for: evt. opståede fejl i prisberegningen, prisstigninger på råvarer og andre uventede fejl der vil kunne forekomme, er der uoverensstemmelse mellem tekst og billede vælger vika vinduer A/S hvilken der er gyldig.

MÅLANGIVELSE
Anførte mål er, når andet ikke fremgår, altid udvendige karmmål. Målene opgives altid som bredde x højde i mm. Bredde + højde kan samlet på enkeltglas ikke være større end 3500mm. Der vil så være tillæg på glasprisen.(spørg om merprisen)

ANNULLERING, ÆNDRING OG RETURNERING AF ORDRER
Ordrer der allerede er videregivet til vor leverandør, kan kun annulleres eller ændres mod leverandørens accept. Alle udgifter i forbindelse med annullering eller ændring debiteres køber.

I forbindelse med "bestilling" af varer på nettet gøres det opmærksom på at der ikke bestilles varer på netportalen, men kun et tilbud, bestillingen foregår ved at vi fremsender tilbudet pr. post eller pr. mail, når dette tilbud bekræftes pr. mail eller post er ordren bindende. Internettet er kun en tilbudsportal og varerne er derfor ikke omfattet af 14 dages returret i henhold til regler om handel på nettet.


UDFØRELSEN
De leverede produkter udføres i almindelig håndværksmæssig kvalitet som fabriksproduktion, og kvaliteten modsvarer salgsprisen på tidspunktet for ordrebekræftelsen.

Profileringer, detailkonstruktioner og materialevalg er den til enhver tid gældende standard for VIKA vinduer A/S. Afvigelser herfra skal, for at være gældende, være noteret på vor ordrebekræftelse.

PRODUKTANSVAR
Køber skal holde VIKA vinduer A/S skadesløs i den udstrækning, VIKA vinduer A/S pålægges ansvar overfor trediemand for sådan skade og sådant tab, som VIKA vinduer A/S efter punkt a og b ikke er ansvarlig for overfor køber eller trediemand.

VIKA vinduer A/S er ikke ansvarlig for skade forvoldt af det solgte:

a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i køberens besiddelse.

b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte forårsager.

I intet tilfælde er VIKA vinduer A/S ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

De nævnte begrænsninger i VIKA vinduer A/S´s ansvar gælder ikke, hvis firmaet har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis trediemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

VIKA vinduer A/S og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af det solgte.

LEVERINGSTIDSPUNKT
Levering sker i henhold til det på ordrebekræftelsen angivne tidspunkt. Der tages dog forbehold mod force majoure, krig, lock-out, transportforstyrrelser, maskinhaveri, materiale og fabrikationsfejl, således også forsinkelser af råmaterialer der er nødvendige til fremstilling af det købte.

Forsinkelser berettiger ikke køber til at hæve købet. Uanset hvad der måtte være anført i aftalen regnes leveringstid altid fra det tidspunkt, hvor VIKA vinduer A/S har fået alle tekniske spørgsmål klarlagt af køber.
Såfremt afsendelse udskydes på købers foranledning eller på grund af manglende sikkerhedsstillelse, forfalder beløbet alligevel til betaling, regnet fra den dag hvor leveringen skulle have fundet sted. Eventuel leje af oplagringslokaler debiteres køber.

 

KØB MED TYSK MOMS (MVST)

Ved køb med tysk moms og afhentning i Tyskland gælder : at købet foretages hos vores tyske firma med cvr. nummer DE813027112 og steuernr. 15 243 09595 og at alle varer udleveres på vort lager i Tyskland på adressen Grönfahrtweg 22 24955 Harrislee. Varen sælges af vores tyske Firma og momsen afregnes med det tyske Finansamt. Det reele køb bliver foretaget hos vores tyske firma, dog forbliver alt garanti fortsat ydet fra Vika Vinduer A/S iht. garantibestemmelserne.

AFHENTNING AF VARER   

Afhentningen af hjemkomne varer på vort lager skal foretages inden 14 dage fra fakturadato, i denne periode er lageromkostninger uden beregning for køber. Pålæsning af varer på vort lager sker på køber ansvar og evt. reklamation vedr. skrammer og ridser skal ske før pålæsning af varer.


VED EVT. FORSENDELSE
Sker med transportmidler som, hvis ikke andet er aftalt, ordnes af VIKA vinduer A/S.
LEVERINGSSTED
Leveringen sker til bekræftede leveringsadresse. Køber bærer risiko for at fuld læsset lastvogn kan køre frem til anviste aflæsningssted. Ventetid og unødig forlængelse af aflæsningstid debiteres køber.

Køber er ansvarlig for hjælp til aflæsningen.

FRAGTOMKOSTNINGER
Såfremt andet ikke er aftalt, er priserne ab lager. Hvis VIKA vinduer A/S skal ordne forsendelsen, fremsendes varerne ufranco.

FRAGTSKADER
Køber skal ved levering kontrollere elementerne for fragtskader og antal, inden der kvitteres for modtagelse. Er der skade på varerne eller svarer colli-antallet ikke til det der står på fragtbrevet, skal det noteres på fragtbrevet.

VIGTIGT!  Ren kvittering for modtagelse af skadede varer, betyder at retten til reklamation fortabes.

BETALINGSBETINGELSER
VIKA vinduer A/S kan forlange bankgaranti eller forudbetaling af op til 40% af ordrens pris incl. moms. Den fulde pris forfalder altid senest 14 dage fra fakturadato eller straks hvis varen  : 1) afhentes på vort lager eller 2) afsendes fra vort lager.
 

Ved for sen betaling belastes køber med en rente p.t. 2% pr. påbegyndt måned, af fakturabeløbet inkl. moms+ rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker.

Leverede varer forbliver vor ejendom indtil hele fakturabeløbet er indbetalt.

BETALINGSSTED
VIKA vinduer A/S, Tværgade 3, 6330 Padborg. Betaling kan også ske til Den Jyske Sparekasse,

reg. 9687  kt. 6270202800

GARANTI
Der ydes 5 års garanti på materiale- og produktionsfejl på trævinduer og i Danmark 10 år på plastvinduer. Forlang evt. nærmere garantibestemmelser tilsendt.

REKLAMATIONER
Reklamationer skal ske skriftligt umiddelbart eller senest 8 dage efter levering og altid før montering og eventuel behandling. Reklamationer som er vort ansvar, reparerer vi og/eller giver prisafslag eller erstatter med nye produkter. I forbindelse med en reklamation vil der skulle fremsendes billede på mail eller pr. post før besigtigelse/reparation/ombytning kan finde sted. Erstatningen kan aldrig overstige varens pris.

For overfladebehandlede elementer henviser vi til udfaldskrav, der kan rekvireres hos os.

REKLAMATIONSRETTEN BORTFALDER HVIS:
1. Varerne ikke er opbevaret tørt og sikkert.
2. Udvendige døre og vinduer ikke er behandlet eller kun er behandlet med farveløse produkter.
3. Monteringen ikke er korrekt udført.

Yderligere handelsbetingelser udover ovennævnte i henhold til : Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, AB92.

 

 
Google+